Solidne zasady i nieśmiertelne wartości. Nasza tożsamość jest zakorzeniona w European Security Academy

 • Projekt / Klient
 • WYZWANIE
 • ROLA
Projekt / Klient

European Security Academy

WYZWANIE

Prace nad projektem rozpoczęły się w 2019 roku. Właściciele specjalistycznej akademii szkolenia bojowego, która posiadała sklep oferujący pamiątki z kursów, chcieli stworzyć markę specjalizującą się w produkcji i sprzedaży odzieży taktycznej.

Zostaliśmy zaproszeni do zaprojektowania identyfikacji wizualnej nowej marki oraz wspomnianej kolekcji odzieży. Podczas prawie półtorarocznej współpracy pierwotny zakres mocno ewoluował. Oprócz systemu identyfikacji wizualnej i klucza wizualnego marki, zaprojektowaliśmy również ponad 60 elementów różnego rodzaju odzieży. Każdy element kolekcji został wyprodukowany od podstaw przez polskich producentów, co pozwoliło nam zdecydować o wyglądzie nawet najmniejszych detali.

Oprócz samych krojów zaprojektowaliśmy również autorskie pullery zamków błyskawicznych czy elastomery klejone na rzepy, umożliwiające wygodne użytkowanie odzieży w rękawicami taktycznych. Miesiące pracy nad produkcją sampli, doborem technologii zdobienia, akcesoriów, opakowań i wielu innych dodatków zaowocowały premierą marki w zaprojektowanej przez nas platformie e-commerce. W celach promocyjnych wykonaliśmy również trzy sesje zdjęciowe – packshot, sesje produktowe z wykorzystaniem modeli oraz sesję wizerunkową, której efekty można zobaczyć w sklepie internetowym.

ROLA
 • Art Direction
 • Branding
 • Clothing collection
 • Ecommerce design

Inspiracją do stworzenia sygnetu
była sylwetka orła →
wojskowy [symbol] znany
na całym świecie

Następny projekt

Rock-solid principles & Immortal Values. Our identity is rooted in European Security Academy

 • Project / Client
 • CHALLENGE
 • ROLE
Project / Client

European Security Academy

CHALLENGE

Work on the project began in 2019. The owners of the specialized combat training academy, which owned a shop offering souvenirs from the courses, wanted to create a brand specialized in the production and sale of tactical clothing.

We were invited to design the visual identity of a new military brand and the mentioned clothing collection. During almost one and a half years of cooperation, the original scope has strongly evolved. In addition to the visual identification system and the visual key of the brand, we have also designed over 60 projects of various types of clothing. Each element of the collection was produced from scratch by Polish producers, which allowed us to decide on the appearance of even the smallest details.

In addition to the cuts themselves, we also designed proprietary zipper pullers or velcro-taped elastomers for comfortable use of clothing with tactical gloves. Months of work on the production of samples, selection of decoration technology, accessories, packaging and many other additions resulted in the premiere of the brand in an e-commerce platform designed by us. For promotional purposes, we also carried out three photo sessions, packshots, product sessions with the use of models and an image session, the effects of which can be seen in the online store.

ROLE
 • Art Direction
 • Branding
 • Clothing collection
 • Ecommerce design

The inspiration for creating the mark
was the silhouette of an eagle →
a military [ symbol ] known throughout
the world.

Następny projekt